Ochrana osobních údajů

INFORMACE O ZPŮSOBU A ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE obecného nařízení

o ochraně osobních údajů č. 2016/679/EU (GDPR)

1)         Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., se sídlem Zámecká 1508, 696 81 Bzenec, IČO: 476 83 295, zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52969 zpracovává jako správce Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).

2)         Vaše Osobní údaje společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

a)         plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“) dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

b)         marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tj. zejména nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách, včetně přímého marketingu prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

c)         vedení uživatelského účtu na základě Vašeho odvolatelného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

3)         Zpracovávané údaje

a)         jméno a příjmení

b)         adresa bydliště

c)         doručovací adresa

d)         adresa elektronické pošty

e)         telefonní číslo

f)          datum narození

g)         vztah k vínu

4)         Forma zpracování - osobní údaje bude správce zpracovávat v elektronické podobě automatizovaným a neautomatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5)         Osobní údaje budou společností Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:

a)         osobám poskytujícím společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. serverové, webové, cloudové nebo IT služby;

b)         pro účel plnění smlouvy také externí účetní či daňovému poradci;

c)         pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;

d)         přepravní společnosti MESSENGER, a.s.

6)         Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

7)         Osobní údaje budou společností Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu neurčitou do odvolání souhlasu.

8)         Nákup zboží není podmíněn souhlasem se zpracováním osobních údajů a kupující může souhlas s uchováváním a zpracováváním výše uvedených osobních údajů na základě souhlasu nebo se zasíláním obchodních sdělení kdykoliv odvolat, a to tak, že zašle společnosti na adresu elektronické pošty marketing@zameckevinarstvi.cz zprávu nebo tuto skutečnost oznámí společnosti telefonicky, případně speciálně pro:

a)         Vedení uživatelského účtu po přihlášení se na účet tento účet zruší.

b)         Zpracování osobních údajů pro účely marketingu postupuje dle odkazu pro odhlášení se ze zasílání obchodních sdělení umístěného v každém obdrženém emailu.

Tímto odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů provedené v minulosti ani pro účely splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti.

9)         V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

a)         Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

b)         Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

c)         Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

d)         Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.6. písm. f), společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,

e)         Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.

f)          Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

10)     Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@zameckevinarstvi.czči telefonicky na čísle: +420 518 384 123

11)     Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.

12)     Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.

13)     Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

14)     V případě, že bude společnost Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

15)     Informace nabývá účinnosti dne 25.5.2018.

V Bzenci dne 16.5.2018.

Košík 0